به نام یزدان پاک

شهاب سنگ گروه انستا تیت  EnstatiteیاگروهE

شهاب سنگ گروه کندرایت انستاتیت یا گروهEیکی دیگرازشهاب سنگ های کمیاب وجالب است که شناختش دشوار است وتنها2درصد همه ی شهاب سنگ های کندرایتی را تشکیل می دهد،تاکنون بیش از 220 عدد ار این شهاب سنگ پیدا شده وکم کم از افریقا به تعدادآ نها اضافه می شود،این شهاب سنگ در مقایسه با دیگر شهاب سنگ ها کمترین کانی راداردوبیشتر از کانی انستاتیت درست شده وبه نام همین کانی نام گذاری شده است. 

مادر این شهاب سنگ به نظر می اید سیارک 16 Psyche باشد. 

این شهاب سنگ معمولا تا 10 درصد آهن خا لص داردولی میتواند تا 30 درصد هم آهن داشته باشد،ودر این شهاب سنگ کندرل های ریزی وجود دارد،بسیار به شهاب سنگ ماه شبیه است وهمینطور به سنگ های زمینی،وگاهی باسنگ های زمینی وشهابسنگ ماه اشتباه گرفته میشود،به عکس ها خوب نگاه کنید.این شهاب سنگ اکسیژن بسیار کمی دارد وزمانی در فضا بسیار گرم شده است، 

بزرگترین بارش شهاب سنگ یک آذرگوی 107 کیلویی بوده که 60 سال پیش در کانادا روی یک زمین کشاورزی فرود آمده وگودالی با دهانه هفتاد سانت وعمق 1.5متر درست کرده بود.

 برای دیدن عکس های بیشتر کلیک کنید

 نوشتار از: پارسا شیرخانی ، نروژ                                            تماس با ما 

ویرایش از: ابولفضل حسینی ، رفسنجان                        info @ asemansang.com