بنام یزدان پاک

با اینکه به این شهابسنگ ها کندرایت معمولی میگویند ولی یکی از مهمترین شهاب سنگها هستند .کندرایت های معمولی شهابسنگ هایی سنگی هستند که از کمربند سیارکی می آیند وسیارکهای مادر آنها دگرگون نشده هستند،یعنی ذوب نشده اندا .ین شهابسنگ ازدانه های ریز درست شده است که به آنها کندرل می گویند. وبه همین خاطر هست که نامشان را کندرایت گذاشته اند .این دانه های ریز که از این پس به آ نها کندرل می گوییم ازنیم میلیمتر تاچند سانت هستند.بیشترشان اندازه ماش وعد س ونخود هستند. دانه های کندرول بزرگتر از نخود تا چند سانتیمتر در این شهابسنگ ها کمتر پیدا میشوند.

 80درصد شهابسنگها کندرایت هستند وکنداریتها  60تا80درصد کندرل دارند .کندرل ها زیر بنای وآجر اصلی همه ی سیارک های منظومه خورشیدی هستند. کندرل ها نخستین جسم  ثابتی بودند که درست شده اند.

  شما اگر سنگی در درجه بالا نگه دارید نخست ذوب میشود واگر درجه راتا چند هزاردرجه بالا ببرید سنگ بخار شده وبصورت گاز در می آید. زمانی نیز منظومه خورشیدی به صورت گاز بوده دردرجه ی بسیاربالا،پس ازاینکه این گاز سردشده است ودوباره گرم شده است وسرد شده دانه های ریز در هوا تشکیل شده اند که امروز به آنها کندرول می گویند. این کندرول ها به هم چسبیده وکم کم بزرگ شده اند وسیارک ها را تشکیل داده اند .

کندرل ها قدیمی ترین جسم منظومه خورشیدی هستند و4.6 میلیارد سال قدمت دارند،پس به این کندرایت ها زیاد به شکل معمولی نگاه نکنید بلکه کندرایت های معمولی ریش سفید منظومه خورشیدی هستند.

بیشتر این کندرل ها از کانی سیلیکات ،آلوین وپیروکسینتشکیل شده اند.

 کندرایت های معمولی به سه گروه تقسیم میشوند .

 {H}{L}{LL}

گروه  H

معمولی ترین وفراوانترین گروه کندرایت ها دراین  گروه قرار دارد که 46 درصد کندرایت های معمولی را تشکیل میدهد.نام را به این خاطر Hگذاشتند  HIGH IRONیعنی دارنده آهن .بالا هستند جدیدترین شهاب سنگ پیدا شده گروهH در ایران توسط یکی از گروه های آسمان سنگ بوده که بنام گروه ونام  یابنده شهاب سنگ توسط شرکت آسمان سنگ دربولتن شهاب سنگ جهانی ثبت میشود.

ا

(این سنگ را یکی از گروه های جستجوگر آسمان سنگ در ایران پیداکرده)

به عکسها نگاه کنید ،خوب به بافت وکندرایت هایا دانه های درونی این شهابسنگ ها دقت کنید ویاد بگیرید چون بیشترین شهاب سنگی که همه کاوش گران  پیدا خواهند کرد کندرایت خواهد بود .پس همه جستجو گران باید با این شهابسنگ ها آشنا شوند .

 سیارک مادر این شهاب سنگ به احتمال زیاد 6Hebe هست وشاید هم  3juno و7 Iris این شهاب سنگ به4  زیر گروه دیگر تقسیم میشود ،بنامH3 تا H6،بستگی دارد که از کدام بخش یک سیارک آمده باشد 25 تا 31درصد آهن دارد ونصف این آهن ها بصورت خالص در درون این شهابسنگ آزاداست ودیده میشود .

 این شهاب سنگ هم جذب آهن ربایی دارد هم میتوان با فلز یاب آن راپیدا کرد.

فیلم بررسی شهابسنگ پیدا شده در یزد توسط گروه 14 آسمان سنگ را اینجا می توانید ببینید.

 

 


 

گروه     L 

نام گروهL از نام Low ironمی آید یعنی درون آن آهن کمتری است و40درصد شهابسنگ های کندرایتی معمولی را تشکیل می دهد. ولی 20 تا 25 درصد آهن دارد وبه آهن ربا کشش دارد وبا فلز یاب هم میتوان آن را پیدا کرد.

سیارک مادراین شهابسنگ میتواند  eros433,یاflora8 ،یا خانواده  floraباشد.به عکس های این شهاب سنگ با دقت نگاه کنید.گروه  LL

این گروه کمترین فراوانی را در کندرایت های معمولی دارد،نامش هم از این می آید یعنی کمترین دارنده آهن ،19تا 22درصد آهن دارد ،ولی بیشتر آهن آن بصورت اکسید درون سیلیکات است وتا 3درصد آهن خالص دارد این شهاب سنگ به نسبت کندرایت های معمولی بزرگترین کندرول ها را دارد.

این شهابسنگ به آکندریت ها نزدیک است ولی از نظرساختاری فرق میکند ،بیشتر آن ها دانه های ریز از سنگ های دیگر را نیزدر درونشان دارند.

به عکسهای این شهاب سنگ با دقت نگاه کنید


برای دیدن عکسهای بیشترکلیک کنید

 نوشتار از: پارسا شیرخانی ، نروژ                                            تماس با ما 

ویرایش از: ابولفضل حسینی ، رفسنجان                        info @ asemansang.com