به نام یزدان پاک

شهاب سنگ های آ هنی سنگی دو نمونه هستند .

Pallasite-1  پالاسایت 

2- Mesosiderite                                                                                                                 

در این بخش به معرفی شهاب سنگ پالاسا یت می پردازیم:

در بخش شهاب سنگ های آهنی گفتیم بخاطر این که سیارک دگرگون شده (ذوب شده)  آهن در مرکز آن جمع شده و هسته را تشکیل داده است و باعث تشکیل شهاب سنک آهنی می شود.  بین هسته آ هنی وسنگ ها یک سیلیکات با درجه بالا هست که باعث در ست شدن پا لا سایت می شود . از آنجا به بالا تا سطح رویه سیارک شهابسنگ های سنگی هستند. پس نتیجه این است نوع شهاب سنگ بستگی به آ ن دارد که از کجای سیارک مادر جدا شده باشد.

شهابسنگ های آ هنی از هسته سیارک سا خته شده اند

شهابسنگ های پالا سایت از کنار هسته سیارک، بین آهن و سنگها ساخته شده اند

شهابسنگ های سنگی از جداره سیارک سا خته شده ا ند

پس وقتی یک پالا سایت می بینیم نشا نه این است که یک سیارک مادر در برخورد متلاشی شده است  و سنگ های کناره هسته ی آ ن که حاوی آهن و الوین هستند نیز به فضا پرتاب شده به سوی زمین آ مده است.       

عکس های زیررا ببینید

 

این شهاب سنگ از نظر ظاهری مشکل هست که شناخته شود چون ظاهری خشن دارد ولی وقتی برش بخورد شناختش راحت است، و حتی کسی عکس درون یک شهابسنگ (پا لاسایت) را یک بار دیده باشد آن را می شناسد. این سنگ از 50% آهن ،50% آلوین ،منیزیت، سیلیکات آهن (سخت)  تشکیل شده است . به آلوین جواهر فضا نیز گفته می شود.

به عکس های برش خورده پالاسایت ها نگاه کنید .


چگالی این سنگ 4.69 تا 4.89 است وسریع جذب آ هن ربا می شود ،چون 50 % آن را آهن تشکیل می دهد . اگر دیدید سنگی این چگالی را دارد یک برش بز نید ،متوجه می شوید شهاب سنگ هست یا نیست .

تا کنون چند تن از این شهاب سنگ در چند کشور جهان پیدا شده است ،وبسیار کمیاب وارزشمند هستند. معمولا این شهابسنگ ها در اندازه بزرگ پیدا شده اند و وزن سنگینی دارند. آقای استیو ارنولد یکی از شکار چیان معروف آمریکا در یک میدان بارش معروف یک پالاسا یت 700 کیلویی از این شهاب سنگ را پیدا کرد که چند میلیون دلار قیمتشان بود . این شهاب سنگ از عمق سه متری زمین کشف شد.

 برش پالاسایت بسیار زیبا است که در موزه به نمایش گذاشته میشود. گاهی از آلوین در ساخت جواهرات نیز استفاده می شود .

در ایران تا کنون پالاسا یت پیدا نشده و گزارشی در این زمینه هم از ایران انتشار نیافته است.  بی گمان این شهاب سنگ در ایران هم بارش داشته ولی تا کنون کسی در ایران کاوش سیستماتیک نکرده است، و اگر کسی هم پیدا کرده باشد خیلی به آ ن توجه نکرده است و یا ندانسته که چیست. باید همگی بکوشیم که به کشاورزان و کسانی در کار کندن زمین هستند اگر سنگی را در زیر زمین دیدند که وزنش از سنگهای معمولی سنگینتر است دور نیندازند و با آسمان سنگ تماس بگیرند.

دیدن عکسهای بیشتر

 نوشتار از: پارسا شیرخانی ، نروژ                                            تماس با ما

ویرایش از: ابولفضل حسینی ، رفسنجان                        info @ asemansang.com