به نام یزدان پاک

شهاب سنگ ها به 3گروه اصلی تقسیم میشوند،که ما میخواهیم مشخصات انها به زبانی ساده در اینجا به نگارش در اوریم.

1-شهاب سنگ ها ی: آهنی

2-شهاب سنگ های :آهنی سنگی

3-شهاب سنگ های :سنگی

 1)شهاب سنگ های آهنی:


این شهاب سنگ ها در هسته ی سیارک های دگرگون شده تشکیل شده اند، سیارک هایی که ذوب شده باشند و حالت اولیه آن ها عوض شده باشد سیارک های دگرگون شده می گویند ، زمانی که این سیارک ها ذوب میشوند  آهن ونیکل آن ها به مرکز سیارک ته نشین می شود ،زمین هم سیاره  هست  و هسته  ی آن آهن ونیکل ا ست، حال اگر روزی زمین با یک سیاره دیگر برخورد کند متلا شی شده و هسته ی آ ن هم که آهن ونیکل هست به درون فضا پرتاب می شود.زمین هم دگرگون شده است ومیلیارد ها سال پیش ذوب شده بوده و آهن و نیکل در مرکز آن ته نشین شده است ، چون زمین ته ندارد همه آهن ها در دل زمین ودر مرکز ان جمع شده است ، سیارک ها هم نیز به همین شکل هستند وزمانی که به هم برخورد میکنند ومتلا شی میشوند ، تکه های سطح بیرونی  راشهاب سنگ ( سنگی) می گو یند ، بین هسته وجداره را شهاب سنگ  (آهنی –سنگی) می گویند، وهسته ی آن را شهاب سنگ (آهنی) می گویند.


 

شهاب سنگ های آهنی  سخت و سفت هستند و چگالی آن ها بین 7 تا 8 هست وراحت از جو عبور می کنند ، نخستین ابزار های آ هنی که بشر ساخت (کارد،تبر،......) از شهاب سنگ های آ هنی استفاده کرد.

تا کنون حدود 500 تن شهاب سنگ آهنی در روی زمین پیدا شده است ،و هر ساله بیشتر هم می شوند ،5.7% سقوط شهاب سنگ های آهنی که از جو عبور کرده اند مردم زمین ورود آن ها را به سوی زمین را دیده اند .

زمانی که سطح یک شهاب سنگ آهنی را صیقل دهیم و به روش خاصی اسید به آن زده شود ،نقشی در سطح صیقل خورده پدید می آید که به آن نقش (وید مانز تتن) می گویند.


 

زیبا ترین نقش را شهاب سنگ آهنی (muonionalusta)مونی انا لوستا دارد،که در سوئد 800 هزار سال پیش روی یک چاله بارید ، تا کنون چند تن از این شهاب سنگ پیدا شده .

شرکت آسما ن سنگ در نظر دارد که میدان بارشی این شهاب سنگ را با دستگاه مدرن زمین شناسی جدید که تا کنون جایی استفاده نشده نقشه برداری کند ، این پروژه از تابستان سال 2014 شروع می شود وتا تابستان 2015 ادامه دارد ، ما برآنیم تا بعد از اتمام پروژه تمام مراحل پروژه را به صورت فیلم وعکس در سایت وانجمن آسمان سنگ قرار دهیم .

شهاب سنگ آهنی بدون نیکل وجود ندارد، تمام شهاب سنگ های آهنی باید از5% تا25% نیکل داشته باشند، اگر سنگی آهنی نیکل نداشته باشد شهاب سنگ نیست .

شهاب سنگ های آهنی به گروه های گونا گونی تقسیم میشوند که بستگی به میزان نیکل موجود در آنها واینکه آیا بعد از اسید خوردن نقش )وید مانز تتن((Widmansspatten)  را دارد یا ندارد.

تا کنون از ایران تا آ نجایی که ما اطلاع داریم از یافتن شهاب سنگ آ هنی هیچ گزارشی بدست ما نرسیده  .

 دیدن عکس های بیشتر

         پیروز باشید

نوشتار: پارسا شیرخانی ، نروژ  

ویرایش وهمیاری: آقای حسینی ، رفسنجان

info @asemansang.com                    www.asemansang.com 

www.asemanforum.com

 استفاده از نوشتار با ذکر منبع (آدرس صفحه) چالشی نیست.